top of page

כל מה שצריך לדעת על פנסיה לעצמאים

עודכן: 12 במרץ 2018


כמעט שנה מאז שהכנסת אישרה את חוק פנסית חובה לעצמאים - החוק ששינה את תלוש המשכרות של כ-400

אלף עצמאים במשק. רגע לפני שמתחילים לעבוד על דיווח המס השנתי - כל מה שצריך לדעת. שאלות ותשובות


על מי חלה חובת ההפקדה חובת ההפקדה לפנסיה חלה על עצמאים בין הגילאים 21 ל-55 ביום כניסת החוק לתוקף (ינואר 2017). הפקדת החובה אמנם חלה עם כניסת החוק לתוקף על מי שגילו נמוך מגיל 55 אך החוק מחייב את ציבור העצמאים להפקיד לפחות עד גיל 60. כלומר עצמאי בין 22 או עצמאי בין 54 יצטרכו להפקיד עד גיל 60


רגע, עד היום לא הייתה חובת הפקדה לפנסיה היתה אבל רק לשכירים. בשנת 2008 ניתן צו הרחבה המחייב כל שכיר במשק לבצע הפקדות לביטוח הפנסיוני בהסדר זה לא נכללו העצמאים שהם כ-12% מציבור המועסקים


למה להתערב בשכר של העצמאים חובת ההפקדה ב-2008 חלה כאמור רק על השכירים והשאירה את העצמאים ללא הסדר פנסיוני. השאלה אם המדינה צריכה לחייב את עובדים לחסוך לפנסיה מדי חודש היא שאלה רחבה יותר, אבל ברגע שזו חייבה את השכירים – נוצרו פערים משמעותיים בין עובדים (שכירים) שיש להם סוג של בטחון פנסיוני לבין עובדים (עצמאים) שנותרו ברובם ללא שום בטחון וזאת למרות שהם סובלים מאותם תחלואים של ציבור השכירים, רמת חיסכון נמוכה וחוסר מודעות. על פי הערכות בממשלה ישנם כיום כ-40%-50% עצמאים שאינם חוסכים כלל לגיל פרישה. הנה טבלה שהופיעה בדו"ח של הצוות שבחן את הנושא


מה הוא שיעור ההפקדה

שיעור ההפקדה לחיסכון הפנסיוני תלוי בשכרו של העצמאי. כך יש חובה להפקיד 4.45% מההכנסה על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו-12.25% מהחלק שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק


האם החוק החדש ישחוק את השכר נטו של העצמאים באופן כללי כן אבל המטרה היא לייצר חסכון עתידי לציבור העצמאים. כמו כן כדי למתן את הירידה בשכר נטו, המדינה מתקנת עיוות ישן ומפחיתה את התשלומים של העצמאים בעלי ההכנסות הנמוכות לביטוח לאומי. כך, תלוש השכר אמנם ירגיש את החוק החדש אך באופן מתון יותר


אז כמה יפרישו עכשיו העצמאים לביטוח לאומי


רגע, זה לא כל הגזר

החוק לא רק מקטין את תשלומי הביטוח הלאומי לבעלי ההכנסות הנמוכות אלא גם מגדיל את הטבת המס לחיסכון הפנסיוני עבור ציבור העצמאים בחצי אחוז מוגבל עד הכנסה שנתית של 206,400 שקל. באותו אופן ניתן גם גזר בתחום קרן ההשתלמות וב-2017 ההפקדה של הצמאי מוכרת מהשקל הראשון ועד 4.5% מהשכר. שוב, מוגבל בתקרה


האם עצמאים יהיו זכאים גם לדמי אבטלה למרות שבממשלה משתמשים בביטוי הזה - זה לא ממש מדויק. מדובר יותר ברשת בטחון שתעמוד לרשות ציבור העצמאים מתוך הכספים שהם הפקידו בעצמם לפנסיה. במועד הפקדת הכספים – שליש מהסכום יסווג לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. כך, עצמאי שסגר את עסקו, יוכל למשוך את הסכום הצבור למצבי אבטלה בהתאם למספר כללים. הסכום יינתן כקצבה חודשית, שתיפרס באופן שווה, על פני שלושה חודשים כשהמטרה היא לסייע לעצמאי להתמודד עם מצב של אבטלה ומציאות ללא הכנסות. עם זאת, בדיוק כמו הפנסיה אצל השכירים, חשוב להבין כי גם כאן משיכת הכספים האלו יקטינו את החיסכון הצפוי לעצמאי לגיל פרישה שגם ככה לא צפוי להיות גבוה


כמה כסף זה יוצא בפועל באופן כללי, בעל שכר ממוצע יפקיד כ-8.5% (כמעט 850 שקלים). אך בגלל המדרגות השונות של ההפקדה – מדובר גם בסכומים שונים. הנה דוגמא מדוח הועדה לפי הכנסה חודשית של 10,000 שח


460 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page