top of page

לתכנן את העתיד

בחרו את המחשבון הנכון עבורכם:

המחשבון נועד לסייע לכם לתכנן את העתיד ולהגשים את החלומות שלכם

כמה כסף יש לנו היום?

לאיזה סכום אנחנו שואפים להגיע

נניח ונצליח להשיג תשואה של...

כמה נצליח להפקיד כל חודש

כמה זמן אנחנו צריכים לחסוך

כמה זמן

כמה כסף יש לנו היום?

למתי אנחנו רוצים את הכסף?

נניח ונצליח להשיג תשואה של...

לאיזה סכום אנחנו שואפים להגיע

כמה נצטרך להפקיד כל חודש

בכדי להגיע למטרה שלנו נצטרך להפקיד כל חודש סכום של

כמה כסף יש לנו היום?

למתי אנחנו רוצים את הכסף?

נניח ונצליח להשיג תשואה של...

כמה נפקיד כל חודש

לאיזה סכום נצליח להגיע

תוכלו להגיע לסכום של

לאיזה סכום נצליח להגיע

כמה זמן נצטרך לחסוך

כמה  נצטרך לחסוך כל חודש

bottom of page